Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Anteris z siedzibą w Warszawie (01-864) przy ul. Jana Kochanowskiego 8b lok. 59, NIP: 5252220413, REGON 360570721.
 2. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w Portalu internetowym Godzinadlasiebie.pl, , a za jego zgodą mogą być mogą być przetwarzane przez Centrum Anteris w celach statystycznych i marketingowych.
 3. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie, znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, aby zabezpieczyć przechowywane i wykorzystywane dane, np. przed dostępem osób nieuprawnionych, na wypadek utraty, manipulowania, zniszczenia lub publicznego ich. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych Godzinadlasiebie.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez firmę Centrum Anteris (administratora danych osobowych).
 5. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.
 6. Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
 7. Usługodawca stosuje pliki cookies. Informacje zbierane za pomocą cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików cookies nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Portalu. Szczegółowe informacje dot. plików cookies znajdują się w Polityce plików cookies.
 8. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: adresu poczty elektronicznej (login), hasła, imienia, nazwiska, telefonu.
 9. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia.
 10. Centrum Anteris nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość stron, do których odsyłają Profesjonlaliści oraz Użytkownicy i jednocześnie daje pełną gwarancję na bezpieczne korzystanie z własnych zasobów.
 11. Centrum Anteris zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Godzinadlasiebie.pl. Centrum Anteris może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik lub Profesjonalista wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

 

Copyright © Godzina dla siebie